Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Sekretarz

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Marcin Kurzępa Stanowisko:Sekretarz
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Godziny przyjęć:

Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w pok. nr 11


Obowiązki:

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1/ wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
a/ opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
b/ opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
c/ sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
d/ informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych, przedkłada propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu,
e/ rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
f/ dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
g/ nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
h/ dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
i/ planuje koszty utrzymania Urzędu, nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe.
2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu :
a/ nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
b/ nadzoruje przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
c/ prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
d/ zapewnia prawidłowe prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

0 2