Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Referat Inwestycji,Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Piotr Saputa Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 3


Obowiązki:
 1. Kierowanie pracą  Referatu Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 2. Zapewnienie funkcjonowania i sprawowanie nadzoru nad eksploatacją wodociągów.
 3. Dokonywanie wymiaru opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
 4. Prowadzenie spraw związanych z  funduszem sołeckim oraz podatkiem od towarów i usług.
 5. Prowadzenie spraw planowania przestrzennego gminy.
 6. Zapewnienie realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych.
 7. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad inwestycjami gminnymi.
 8. Opracowywanie projektów planów rozwoju lokalnego, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy.
 9. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 10. Organizowanie i nadzorowanie prac skazanych skierowanych do jej wykonywania przez kuratora zawodowego, prowadzenie harmonogramu i sporządzanie miesięcznych informacji.
 11. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć gminy.
0 2
Tomasz Kozłowski Stanowisko:Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 2


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej, geologii.
 2. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i gminnego wysypiska śmieci.
 3. Utrzymanie porządku i czystości w gminie.
 4. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem gminnym.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów podziału nieruchomości oraz rozgraniczeń.
 7. Nadawanie numeracji nieruchomości.
 8. Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 9. Przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych.
 10. Prowadzenie spraw rolnictwa.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.
 12. Sporządzanie umów dzierżawnych związanych z nabyciem praw emerytalnych rolników.

 

0 5
Ewelina Kuśmierczuk Stanowisko:Podinspektor ds. planowania i rozwoju
Godziny przyjęć:

7:30 - 15:30


Obowiązki:

1. Prowadzenie spraw planowania przestrzennego gminy.
2. Opracowywanie projektów planów rozwoju lokalnego, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy.
3. Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem oraz aktualizacją strategii, planów lub innych dokumentów o podobnym charakterze dotyczących Gminy Krynice.
4. Prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków będących w zarządzie gminy
5. Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań gminy.
6. Pełnienie funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności w Gminie Krynice.

0 6
Natalia Stopa Stanowisko:Referent ds. drogownictwa, budownictwa i sieci
Obowiązki:


1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi

1) zarządzanie drogami gminnymi, prowadzenie ksiąg obiektów, dokonywanie przeglądów,
2) projektowanie przebiegu dróg gminnych,
3) koordynacja zadań oraz współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
4) dbanie o regulaminowe oznakowanie dróg gminnych,
5) zimowe utrzymanie dróg i chodników

2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków, remontami oraz zapewnieniem dostaw

1) opiniowanie projektów i kosztorysów inwestorskich
2) prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym budynków będących własnością gminy,
3) realizacja remontów kapitalnych i bieżących budynków będących własnością Gminy,
4) budowa, modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów, placów, oraz remonty bieżące,
5) przygotowanie i nadzorowanie inwestycji gminnych realizowanych sposobem Gospodarczym
6) wydawanie warunków na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
7) zapewnienie realizacji inwestycji i remontów zgodnie z prawem zamówień publicznych,
8) prowadzenie ogólnego nadzoru nad inwestycjami gminnymi realizowanymi przez podmioty wyłonione w procedurze przetargowej

0 7