Referat Inwestycji,Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Piotr Saputa Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon: (84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 3


Obowiązki:
 1. Kierowanie pracą  Referatu Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 2. Zapewnienie funkcjonowania i sprawowanie nadzoru nad eksploatacją wodociągów.
 3. Dokonywanie wymiaru opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
 4. Prowadzenie spraw związanych z  funduszem sołeckim oraz podatkiem od towarów i usług.
 5. Prowadzenie spraw planowania przestrzennego gminy.
 6. Zapewnienie realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych.
 7. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad inwestycjami gminnymi.
 8. Opracowywanie projektów planów rozwoju lokalnego, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy.
 9. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 10. Organizowanie i nadzorowanie prac skazanych skierowanych do jej wykonywania przez kuratora zawodowego, prowadzenie harmonogramu i sporządzanie miesięcznych informacji.
 11. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć gminy.
2
Marcin Kurzępa Stanowisko: Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon: (84)663-02-25, (84)663-02-55
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 3


Obowiązki:
 1.  Prowadzenie spraw inwestycyjnych gminy.
 2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Krynice -  realizacja zadań wynikających z gminnych programów, nadzorowanie prac wykonywanych przez pracowników obsługi.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi.
 4. Prowadzenie budowy i remontów przystanków autobusowych.4
Tomasz Kozłowski Stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Telefon: (84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 2


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej, geologii.
 2. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i gminnego wysypiska śmieci.
 3. Utrzymanie porządku i czystości w gminie.
 4. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem gminnym.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów podziału nieruchomości oraz rozgraniczeń.
 7. Nadawanie numeracji nieruchomości.
 8. Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 9. Przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych.
 10. Prowadzenie spraw rolnictwa.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.
 12. Sporządzanie umów dzierżawnych związanych z nabyciem praw emerytalnych rolników.

 

5