Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jacek Wiśniewski Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Obowiązki:

1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem gminnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6) sprawowanie władzy administracyjnej, ogólnej na podstawie ustaw
7) kierowanie Urzędem Gminy,
8) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.
3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.

0 2