Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Referat Organizacyjny, Oświaty i Kultury

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Marcin Kurzępa Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pokój Nr 11


Obowiązki:

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1/ wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
a/ opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
b/ opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
c/ sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
d/ informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych, przedkłada propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu,
e/ rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
f/ dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
g/ nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
h/ dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
i/ planuje koszty utrzymania Urzędu, nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe.
2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu :
a/ nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
b/ nadzoruje przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
c/ prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
d/ zapewnia prawidłowe prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

0 2
Małgorzata Jamroż Stanowisko:Kierownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z pracą Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.
 3. Prowadzenie spraw wojskowych.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 5. Pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu grobownictwa.
 8. Zapewnienie ochrony budynku Urzędu.
 9. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są  dane osobowe zgromadzone w zbiorach danych prowadzonych w systemie elektronicznym i tradycyjnym.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ochrona przeciwpożarową i zarządzaniem kryzysowym
 11. Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu.
 12. Prowadzenie spraw ewidencji działalności gospodarczej.
0 6
Edyta Komadowska Stanowisko:Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy i sołtysów.
 2. Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
 3. Prowadzenie prac związanych z wyborami do organów samorządu i ławników.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem gminy do  związków, stowarzyszeń.
 6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych.
 7. Dotacje dla szkół niepublicznych.
 8. Dokształcanie młodocianych.
 9. System informacji oświatowej.
 10. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
0 7
Kinga Walawander Stanowisko:Podinspektor ds. ogólno-organizacyjnych
Email:
Godziny przyjęć:

7:30 - 15:30


Obowiązki:

1. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków.
2. Prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników obsługi.
3. Przygotowanie i obsługa, narad i spotkań organizowanych przez Wójta i Sekretarza.
4. Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych.
5. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu.
6. Zarządzanie środkami transportowymi gminy.
7. Prowadzenie archiwum zakładowego.

0 8