Referat Organizacyjny, Oświaty i Kultury

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jadwiga Chwaleba Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pokój Nr 11  


Obowiązki:

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1/ wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
a/ opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
b/ opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
c/ sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
d/ informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych, przedkłada propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu,
e/ rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
f/ dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
g/ nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
h/ dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
i/ planuje koszty utrzymania Urzędu, nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe.
2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu :
a/ nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
b/ nadzoruje przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
c/ prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
d/ zapewnia prawidłowe prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

1
Małgorzata Jamroż Stanowisko: Kierownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury
Telefon: (84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z pracą Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.
 3. Prowadzenie spraw wojskowych.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 5. Pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu grobownictwa.
 8. Zapewnienie ochrony budynku Urzędu.
 9. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są  dane osobowe zgromadzone w zbiorach danych prowadzonych w systemie elektronicznym i tradycyjnym.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ochrona przeciwpożarową i zarządzaniem kryzysowym
 11. Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu.
 12. Prowadzenie spraw ewidencji działalności gospodarczej.
2
Magdalena Baj-Sowa Stanowisko: Inspektor ds. ogólno-organizacyjnych i oświaty
Telefon: (84)663-02-25
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30


Obowiązki:
 1. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników obsługi.
 3. Przygotowanie i obsługa, narad i spotkań organizowanych przez Wójta i Sekretarza.
 4. Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych.
 5. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu.
 6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych.
 7. Dotacje dla szkół niepublicznych.
 8. Dokształcanie młodocianych.
 9. System informacji oświatowej.

 

5
Edyta Komadowska Stanowisko: Referent ds. obsługi Rady Gminy
Telefon: (84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy i sołtysów.
 2. Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
 3. Prowadzenie prac związanych z wyborami do organów samorządu i ławników.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem gminy do  związków, stowarzyszeń.
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
 7. Prowadzenie archiwum zakładowego.
6