Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Referat Finansowy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Sylwia Pitura Stanowisko:Skarbnik Gminy
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. 14


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z pracą Referatu Finansowego.
 2. Opracowaniu budżetu gminy.
 3. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.
 7. Opracowywanie instrukcji wewnętrznej i prowadzenie nadzoru w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie wyników inwentaryzacji.
 8. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 9. Prowadzenie kontroli zewnętrznej w stosunku do jednostek podległych w wykonywaniu budżetu gminy oraz planu finansowego jednostek organizacyjnych podporządkowanych gminie.
 10. Prowadzenie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS i Bankiem sprawującym obsługę finansową.
 11. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej w zakresie finansów
0 2
Agnieszka Paskudzka Stanowisko:Kierownik Referatu Finansowego
Telefon:846630225
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 15


Obowiązki:
 1. Kierowanie pracą Referatu Finansowego.
 2. Księgowość dochodów i wydatków Gminy.
 3. Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
 4. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.

 

 

0 3
Agnieszka Bartosz Stanowisko:Z-ca Skarbnika Gminy
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 15


Obowiązki:
 1. Zastępowanie Skarbnika Gminy w razie jego nieobecności.
 2. Bieżące prowadzenie księgowości  dochodów i wydatków.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 4. Przeprowadzanie inwentaryzacji.
 5. Przygotowanie merytoryczne rachunków do wypłaty.

 

0 4
Jolanta Czekierda Stanowisko:Inspektor d/s wymiaru i księgowości podatkowej
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 6


Obowiązki:
 1. Wymiar i realizacja podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych w sołectwach: Antoniówka, Budy, Dąbrowa, Huta Dzierążyńska, Majdan-Sielec, Zwiartów, Zwiartów-Kolonia, Dzierążnia.
 2. Wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaległościach , poświadczanie okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 3. Umarzanie , przedłużanie terminów płatności i udzielanie ulg należności podatkowych.
0 6
Dorota Sachajko Stanowisko:Inspektor d/s wymiaru i księgowości podatkowej
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 6


Obowiązki:
 1. Wymiar i realizacja podatku rolnego leśnego, od nieruchomości i środków transportowych w sołectwach: Krynice, Majdan Krynicki, Polany,Polanówka, Romanówka, Zadnoga, Zaboreczno, Kolonia Partyzantów.
 2. Wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaległościach , poświadczanie okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 3. Umarzanie , przedłużanie terminów płatności i udzielanie ulg należności podatkowych.
0 7
Anna Kołodziej Stanowisko:Referent ds. opłat
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 pok. nr 6


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Krynice.
 2. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za czynsze i użytkowanie wieczyste.
0 8